Dostarczamy IDEE oraz kompleksowe ROZWIĄZANIA do ich realizacji

 

Świadectwa energetyczne już od 50 zł

Certyfikaty energetyczne – popularne pytania:
Inaczej świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny.
Świadectwo energetyczne jest to dokument zawierającym informacje o standardzie energetycznym budynku, czyli jak wysokie są koszty eksploatacji danego obiektu. Ocenie poddawane jest całkowite zapotrzebowanie danego budynku na energię wykorzystywaną w celu ogrzewania (C.O.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej.
Świadectwo energetyczne sporządza się na podstawie dokumentacji technicznej. Jeżeli w przypadku budynku już istniejącego brak jest takiej dokumentacji, certyfikat sporządza się na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej.
Obowiązek sporządzenia świadectwa istnieje w przypadku budynków nowych, oddawanych do użytkowania oraz budynków już istniejących podlegających zbyciu lub wynajmowi. Obowiązek sporządzenia takiego certyfikatu istnieje również w przypadku gdy budynek został poddany remontowi lub przebudowie (np. termomodernizacji) co wpłynęło na jego charakterystykę energetyczną.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Inwestor jest zobowiązany (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane) załączyć świadectwo energetyczne budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych budynków, a także budynków używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Obowiązek ten istnieje także w przypadku gdy w wyniku przebudowy lub remontu (np. termomodernizacji) uległa jego charakterystyka energetyczna.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego z grudnia 2002 wprowadza obowiązek prowadzenia działań związanych z oszczędzaniem energii, w ślad za w/w Dyrektywą wprowadzono zmiany do prawa budowlanego (Dz. U. Nr 191 poz. 1373 z 2007r.), które wprowadziły od stycznia 2009 obowiązek posiadania ważnego certyfikatu energetycznego dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub wynajmowi.
Przykładowe realizacje:

[rev_slider realizacje]

Więcej o świadectwach energetycznych

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...